พิมพ์สลิปเงินเดือน
แหล่งรวบรมข้อมูล สพพป.น่าน 1
เข้าสู่เว็บไซต์ของสพป.น่าน เขต 1 [รูปแบบเดิม]

เข้าสู่เว็บไซต์ สพป.น่าน เขต 1ตอบรับการอบรมรับ-ส่งเอกสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓
Email: nanedu0701@obecmail.obec.go.th