กรุณาคลิกเลือกข้อมูลเป็นรายอำเภอ

ส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่เปลี่ยนแปลงกลับที่ e-mail : niuy_30@hotmail.com

e-mail : ednan1@ednan1.go.th หรือโทรสาร 054-710211
โทรศัพท์ 054711328

ที่มาของข้อมูล กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.711-328 โทรสาร.054-710211 e-mail : niuy_30@hotmail.com