ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552                   
ที่ โรงเรียน เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ ชื่อผู้บริหาร โทรศัพท์ จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน รวม ห้อง ครู
อ.3ขวบ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
  สังกัดเทศบาลเมืองน่าน                                                  
1 จุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 44   ในเวียง เมือง นายจริน  แก้วอินทร์แสง 54710558 64 77 101 0 58 69 59 66 75 69             638 20 30
2 ดรุณีวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) (0843662552) 246   ในเวียง เมือง นางพิมพ์นารา หนองหารพิทักษ์ 54710194 17 40 55 0 20 37 34 24 23 34             284 8 14
3 สามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 36/6   ในเวียง เมือง นายสมบัติ  พันธุ์แก้ว 54710127 26 42 47 0 47 37 42 48 41 41 43 41 35       490 24 32
  รวมสังกัดเทศบาล             107 159 203 0 125 143 135 138 139 144 43 41 35 0 0 0 1412 52 76
  สังกัด อปท.             107 159 203 0 125 143 135 138 139 144 43 41 35 0 0 0 1412 52 76
4 ตาลชุมพิทยาคม 105 7 ตาลชุม เวียงสา นายสมเกียรติ  จันต๊ะ 54763221                     58 64 65 49 48 43 327 10 20
5 บ้านเอิน 19 7 แม่สา เวียงสา นายวรรณกร  กุลเจริญ 54760160         9 5 6 6 8 10             44 6 6
  รวมสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     9 5 6 6 8 10 58 64 65 49 48 43 371 16 26
                                                     
  สังกัดพระปริยัติธรรม                                                  
6 โรงเรียนวัดบุญยืน 31 4 กลางเวียง เวียงสา พระครูอาทรสุทธินันท์ 54781872                     29 39 40 14 6 9 137 6 10
7 โรงเรียนวัดนาราบวิทยา 143 1 นาน้อย นาน้อย พระครูพิธานนันทกิจ 54754200                     25 30 25 0     80 3 10
8 พระปริยัติธรรมศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม 38 4 นาเหลือง เวียงสา พระครูสิรินันทสุธี 54763266                     23 27 18 6 5 5 84 6 7
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ 1 3 บ้านฟ้า บ้านหลวง พระมนตรี อิฎฐวณโณ(สารใจ) 861971030                     16 14 23       53 3 12
10 โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา 199 4 ดู่พงษ์ สันติสุข พระปลัดนพรัตน์  ฐิตธมโม 54767243                     48 67 31 15     161 4 9
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทบุรี 13   ในเวียง เมือง พระครูพิทักษ์เจติยานัน 54710059                     61 104 43 26 65 13 312 9 29
  รวมสังกัดพระปริยัติธรรมฯ                               202 281 180 61 76 27 827 31 77
  สังกัด ตชด.                                                  
12 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายพิริยานุเคราะห์     หนองแดง แม่จริม รตต.ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ 54731322     13   13 5 8 6 10 7             62 7 8
  รวมสังกัดตชด.             0 0 13 0 13 5 8 6 10 7 0 0 0 0 0 0 62 7 8
            รวมทั้งสิ้น   107 159 216 0 147 153 149 150 157 161 303 386 280 110 124 70 2672 106 187