ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัดเป็นรายอำเภอ จังหวัดน่าน
ปีการศึกษา 2559

 

ที่

อำเภอ

สังกัด

สพฐ.

เอกชน

ท้องถิ่น

กศน

อศจ.

สกอ.

พระปริยัติฯ

ตชด.

กองการ

ศึกษาพิเศษ

สพม.37

วิทยาลัย

สงฆ์

รวม

1

   เมืองน่าน

44

4

3

1

2

1

4

59

2

   เวียงสา

57

2

3

1

1

1

2

1

3

71

3

   นาน้อย

28

1

1

1

31

4

   นาหมื่น

17

1

2

20

5

   แม่จริม

15

1

1

1

1

1

20

6

   บ้านหลวง

9

1

1

1

12

7

   สันติสุข

12

1

1

1

1

16

8

   ภูเพียง

20

1

1

1

1

2

1

27

9

   ท่าวังผา

35

3

1

2

4

45

10

   ปัว

36

2

1

1

2

4

46

11

   เชียงกลาง

25

1

1

1

2

30

12

   ทุ่งช้าง

13

2

1

1

1

18

13

   บ่อเกลือ

15

1

1

1

1

19

14

   สองแคว

11

1

1

13

15

   เฉลิมพระเกียรติ

16

1

1

18

รวม

353

16

6

15

4

2

15

2

2

29

1

445

คำอธิบาย: D:\www\datanan\1.jpg