สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
     - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37
      - สพม. 37
กองการศึกษาพิเศษ
สำนักงานบริิหารการศึกษาเอกชน
      - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
      - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 3
อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาลัยสงฆ์
      -
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
      - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์วิทยาเขตน่าน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานพระพุทธศาสนา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย