ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน เป็นรายอำเภอ
ปีการศึกษา 2559

อำเภอ

รวม

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

อนุบาล

อนุบาล -

ประถมฯ

อนุบาล-

.ต้น

ประถม

ศึกษา

ประถม-

.ต้น

ประถม-

.ปลาย

.ต้น

.ต้น-

.ปลาย

ปวช.-

ปวส.

.ตรี

อนุบาล-

.ปลาย

ประถม-

ปวช.

ปวส.-

.ตรี

.ตรี

.โท

ไม่มี

นักเรียน

   เมืองน่าน

59

0

24

15

6

2

1

1

5

2

0

1

0

0

2

   เวียงสา

70

1

31

4

22

4

1

5

1

1

1

0

   นาน้อย

31

16

8

4

0

1

2

0

   นาหมื่น

21

10

0

5

0

1

3

1

   แม่จริม

20

4

1

3

9

1

1

1

0

   บ้านหลวง

12

6

1

2

0

1

1

1

0

   สันติสุข

16

7

4

1

1

1

2

0

   ภูเพียง

27

0

12

4

4

0

1

0

2

2

1

0

0

1

0

   ท่าวังผา

45

1

33

4

1

6

   ปัว

46

2

28

8

1

6

1

   เชียงกลาง

30

1

22

3

1

3

   ทุ่งช้าง

18

2

9

4

1

2

   บ่อเกลือ

18

14

1

1

2

   สองแคว

14

10

2

1

1

   เฉลิมพระเกียรติ

18

12

4

1

1

รวม

445

7

238

63

47

23

8

3

42

4

3

2

1

0

1

3