จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาเป็น รายอำเภอ
ปีการศึกษา 2559

อำเภอ

จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา

ก่อนประถมศึกษา

ประถม

.ต้น

.ปลาย

ปวช.

ปวส.

.ตรี

.โท

รวม

   เมืองน่าน

2,524   

7,260   

4,327   

4,027   

2,102   

1,431   

21,671   

   เวียงสา

953   

3,537   

1,713   

1,205   

388   

210   

300   

8,306   

   นาน้อย

613   

2,015   

981   

733   

4,342   

   นาหมื่น

183   

816   

364   

368   

   

1,731   

   แม่จริม

121   

1,240   

591   

245   

2,197   

   บ้านหลวง

218   

593   

348   

288   

1,447   

   สันติสุข

218   

978   

508   

431   

2,135   

   ภูเพียง

282   

974   

435   

315   

139   

2,395   

18   

4,558   

   ท่าวังผา

1,081   

2,843   

1,484   

1,386   

6,794   

   ปัว

1,362   

3,942   

2,374   

1,771   

695   

330   

10,474   

   เชียงกลาง

562   

1,569   

703   

695   

3,529   

   ทุ่งช้าง

502   

1,393   

612   

335   

2,842   

   บ่อเกลือ

414   

1,175   

535   

312   

2,436   

   สองแคว

258   

882   

301   

156   

1,597   

   เฉลิมพระเกียรติ

365   

996   

438   

232   

2,031   

รวม

9,656   

30,213   

15,714   

12,499   

3,185   

2,110   

2,695   

18   

76,090