ข้อมูลจำนวนห้องเรียน  จำแนกตามสังกัดเป็นรายอำเภอ
ปีการศึกษา 2559

อำเภอ

สังกัด

สพฐ.

เอกชน

ท้องถิ่น

อศจ.

สกอ.

พระปริยัติฯ

ตชด.

กองการศึกษาพิเศษ

สพม.37

รวม

  เมืองน่าน

446

172

53

158

12

139

980

  เวียงสา

447

23

35

31

8

12

29

61

646

  นาน้อย

247

6

37

290

  นาหมื่น

114

29

143

  แม่จริม

117

17

6

7

17

164

  บ้านหลวง

69

6

18

93

  สันติสุข

103

4

6

17

130

  ภูเพียง

142

65

6

44

20

277

  ท่าวังผา

307

28

12

80

427

  ปัว

351

13

65

16

88

533

  เชียงกลาง

212

4

3

36

255

  ทุ่งช้าง

143

8

6

16

173

  บ่อเกลือ

110

6

14

130

  สองแคว

96

7

10

113

  เฉลิมพระเกียรติ

132

17

149

รวม

3036

269

88

254

73

97

14

73

599

4503