จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาเป็น รายอำเภอ
ปีการศึกษา 2559

อำเภอ

รวม

จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา

ก่อนประถมศึกษา

ประถม

.ต้น

.ปลาย

ปวช.

ปวส.

.ตรี

.โท

  เมืองน่าน

21,671  

2,524  

7,260  

4,327  

4,027  

2,102  

1,431  

  เวียงสา

8,306  

953  

3,537  

1,713  

1,205  

388  

210  

300  

  นาน้อย

4,342  

613  

2,015  

981  

733  

  นาหมื่น

1,731  

183  

816  

364  

368  

  แม่จริม

2,197  

121  

1,240  

591  

245  

  บ้านหลวง

1,447  

218  

593  

348  

288  

  สันติสุข

2,135  

218  

978  

508  

431  

  ภูเพียง

4,558  

282  

974  

435  

315  

139  

2,395  

18  

  ท่าวังผา

6,794  

1,081  

2,843  

1,484  

1,386  

  ปัว

10,474  

1,362  

3,942  

2,374  

1,771  

695  

330  

  เชียงกลาง

3,529  

562  

1,569  

703  

695  

  ทุ่งช้าง

2,842  

502  

1,393  

612  

335  

  บ่อเกลือ

2,436  

414  

1,175  

535  

312  

  สองแคว

1,597  

258  

882  

301  

156  

  เฉลิมพระเกียรติ

2,031  

365  

996  

438  

232  

รวม

76,090  

9,656  

30,213  

15,714  

12,499  

3,185  

2,110  

2,695  

18