งบหน้าการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
                          ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ที่

กิจกรรม/โครงการ

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

1

อ่านออกเขียนได้

ดาวโหลด ( 1 )

2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แนวทางจากเขต1   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

3

การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา

ไม่มีแบบสรุป

4

STEM

-

5

การสอนภาษาอังกฤษ

ดาวโหลด   (1)   (2)

6

โรงเรียนประชารัฐ

ไม่มีแบบสรุป

7

DLTV , DLIT

ไม่มีแบบสรุป

8

ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

ดาวโหลด  (1)

9

หลักสูตรอาเซียน

ไม่มีแบบ

10

ประกันคุณภาพ

ดาวโหลด (1) (2) (3) (4) (5) (6)

11

ปฐมวัย

ดาวโหลด (1)

12

เศรษฐกิจพอเพียง

ดาวโหลด (1)

13

โรงเรียนดีประจำตำบล

ไม่มีแบบ

14

โรงเรียนในฝัน

ดาวโหลด (1)

15

โรงเรียนวิถีพุทธ

ไม่มีแบบ

16

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O NET,NT อื่นๆ)

ดาวโหลด (1)

17

สหกรณ์

ไม่มีแบบ

18

ปฏิรูปการเรียนรู้

ไม่มีแบบ

19

เด็กพิเศษเรียนร่วม

ดาวโหลด (1)

20

การศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาส)

ไม่มีแบบ

21

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ดาวโหลด (1)

22

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ/อาชีพ

ไม่มีแบบ

23

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

แนวทางจากเขต1   ( 1 ) ( 2 )