โครงสร้างกลุ่ม
           บุคลากร
           งานนโยบายและเเผน
           งานวิเคราะห์งบประมาณ
           งานติดตามประเมินผลฯ
           งานเลขานุการฯ
           งานข้อมูลสารสนเทศ
 
 
           กลุ่มอำนวยการ
           กลุ่มนโบายและแผน
           กลุ่มบริหารงานบุคล
           กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ
           กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
           กลุ่มนิเทศติดตาม(1)(2)
           กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

           สำนักรัฐมนตรี

           สำนักงานปลัดกระทรวง
           สำนักงานฯสภาการศึกษา
           สำนักงานฯศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สำนักงานฯอาชีวศึกษา
           สำนักงานฯอุดมศึกษา
           สำนักงาน ก.ค.ศ.
           คุรุสภา
           กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปี 2559
         สังกัด  สพฐ
         - สพป. น่าน 2
         -
การศึกษาพิเศษ (่น่านปัญญานุกูล , ราชประชานุเคราะห์ 56)
 

       สังกัด สช (น่าน 1 , น่าน 2)
      
สังกัด สอศ
       สังกัด สกอ
       สังกัด อปท
       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
       สังกัด กศน
       สังกัด ตชด