1
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ (หนังสือจากสพท.น่าน 1)
2
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 (รายละเอียด)
3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยฐาน (รายละเอียด)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยาและเลื่อนวิทยฐานะ
(รายละเอียด ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) )
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(รายละเอียด) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) )