หน้าที่ 3
1.

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชา
2.

รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชา
3. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           (โรงเรียนราชานุบาล) นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์
4. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะของเด็กประถมศึกษา
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         (โรงเรียนราชานุบาล)
นายศรัณย์  พงษ์รัตนานุกูล
5. แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา

6. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางอมรรัตน์   ธรรมศิริ
7 บทความ ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา
8 บทความ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์กับคุณภาพการศึกษา ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา
9 บทความ เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา
10 บทความ เรื่อง แนวทางการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา
11 บทความ เรื่อง การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา
12 บทความ เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา
13 บทความ เรื่อง สถานศึกษากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา
14

บทความ เรื่องการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
               สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา