หน้าที่ 2
67. รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมสระด้วยนิทานหน้าเดียว           (โรงเรียนหาดทรายทองวิทยา) นางประกาย ชัยมูล
68. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน นางผ่องศรี สมมา
69. การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นางกาญจนา คิดดี
70. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะชุดการคูณเพิ่มพูนผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางทัศนีย์ พิลา
71. รายงานผลการอ่านคำที่มี ห นำ  สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านท่าล้อ
นางจอยจิต แต้กุล
72. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ นางสุทิน มาเจริญ
73. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดคำนวณ เรื่อง การบวกและการลบ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
นางบุญครอง  อินแสง
74. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์
นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
75.

รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์และแบบฝึกการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)

นางยุพิน ไมตรีสมสกุล
76. การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น สาระพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายชวพันธ์ กองมงคล
77. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางทับทิม  ปันมิตร
78.

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกและเขียนสะกดคำตรงตามมาตรา ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางชนะภัย กิติ
79.

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ : สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางดรุณี จูประวัติ
80.

ผลพัฒนาการอ่านคำที่ประสมสระเสียงสั้นมีตัวสะกดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนช้าโรงเรียนบ้านสาลี่
โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน

น.ส.พัชรี แก้วอ่อง
81.

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

นางศรีคำ สัตยวงศ์
82.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

นางสมจิตร หาญสงหาญ
83. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางธันยพร มหาวรกิติ์
84.

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางภคภรณ์  ธีรทัพเทวัญิ์
85.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ มาตราตัวสะกดกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางภาวนี ศรีเมือง
86.

รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนคำตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพินธรัตน์ ขันเพชร
87 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางเทียมจันทร์ ชัยมณีรัตน
88.

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องพืชและสัตว์ ที่น่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

นางวนิดา  ธิเขียว
89.

รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

นายกฤษดา ม้าอุส่าห์
90.

เรื่อง สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูปที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนของ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554   

นายประสิทธิ์ จินตเกษกรรม
91.

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ "ชุดคำสั่งแสนสนุก"

นางพีรพร ม้าอุส่าห์
92.

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

นางพยอม บุญยะกาพิมพ์
93.

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 

นายประดิษฐ์   บุญศรี
94.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

นางดวงเดือน  จิรัษฐิติพงศ์
95. รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อำเภอภเพียง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1
นางสมศรี    สมฤทธิ์  
96.

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดสำหรับนักเรียนชาวเขา (เผ่าม้ง) ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

นางชุลีพร  อินปาต๊ะ
97.

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

นางพัฒนา  ปันธะนะ
98. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน   โรงเรียนบ้านสาลี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายธวัชชัย  ชนะพิศ 
99.

การประเมินโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่ายคงอยู่คู่ชุมชน ศาลา-น้ำหินอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

นายศุภชัย  ชุ่มใจ 
100.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนลินี  อภัยกาวี 
101.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางลำเทียน  อุตมา 
102.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางวิไล  พิศดาร
103.

รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2

นางทัศนาภรณ์   สวนยศ
104.

รายงานการใช้ชุดฝึกกิจกรรมงานช่าง พัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสาลี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายวัชรินทร์  กรุณา
105.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกฤษติยา พลายสาร
106.

สรุปผลการใช้คู่มือพัฒนาการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากวรรณกรรมคำขวัญจังหวัดน่าน

นางศุภลักษณ์ ถาวร