รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 

เรื่อง

ผู้จัดทำ

 

1.

การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) โดยใช้กระบวนการ PIDRE 

นายปิยะ  จะเฮิง

คลิก

2.

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมด้วยกระบวนการ PDCA ของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายจำลอง  ไชยยา

คลิก

3.

การศึกษากระบวนการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)
สู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

นางสาวรักษ์ศิริ  จิตอารี

คลิก

4.

การศึกษาสภาพการใช้สื่อ DLIT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

นางกรกนก แสวงผล

คลิก

5.

รายงานความพึงพอใจในการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มโรงเรียนเมือง 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

นางเรณู หมื่นพรมแสน

คลิก

6.

การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของครูระดับประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1

นางปรานอม จินะสาม

คลิก

7.

การประเมินความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  

นางโสภิดา ปรารมภ์

คลิก

8.

การศึกษาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นางอัมพวัน จันทรี

คลิก

9.

การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education ด้วยกระบวนการ  PLC

(Professional Learning Community) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

น.ส.รัตนาภร ภัทรกุลดุษฎี

คลิก

10.

การศึกษาสภาพการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
1   

น.ส.พิไลวรรณ ปะทะดวง

คลิก

11.

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล

คลิก

12.

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารของครูผู้สอน

วิชาภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1  

นางภัทรวดี ศรีกวนชา

คลิก

13.

แนวทางการเขียนเอกสารคู่มือทางวิชาการให้น่าสนใจ

นายวุฒิชัย  โลนันท์

คลิก