นายชูเกียรติ   ด่านธนะทรัพย์

                   ภูมิลำเนา       จังหวัดน่าน

                   การศึกษา
   

วุฒิ/วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

ปริญญาตรี

-กศ.บ. (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
           บางแสน
-นบ. (นิติศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


2522
2528

มัธยมศึกษา

โรงเรียนเวียงสา จังหวัดน่าน

2518

ประถมศึกษา

โรงเรียนเวียงสา จังหวัดน่าน

2513

                   ประวัติการทำงาน

ปี

ตำแหน่ง

2523

อาจารย์ 1 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

2534

นิติกร 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

2535

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

2538

ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา

2539

ศึกษาธิการอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

2541

ศึกษาธิการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

2547

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

2553

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

2553

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2554

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

12 พฤศจิกายน 2556

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


                     สถานที่ทำงาน  
สพป.น่าน เขต 1   โทร. 054-710875 โทรสาร 054-710211

                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211
E-mail-ednan1@ednan1.go.th