นายนิวัฒน์   ไชยเลิศ

                   ประวัติส่วนตัว

                   ชื่อ - สกุล               นายนิวัฒน์    ไชยเลิศ
                   วัน เดือน ปีเกิด        26 มีนาคม  2506
                   ที่อยู่ปัจจุบัน             เลขที่ 106 หมู่ 2 ต.น้ำแก่น  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
                   เบอร์โทรศัพท์         0897596889    บ้าน 054683267
                   วุฒิการศึกษา           ปริญญาโท   การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                   ประวัติการทำงาน
                                           -  ครูระดับ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านภูเงิน สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีษะเกษ  
                                           -  ศึกษานิเทศก์ สปอ.นาหมื่น สปจ.น่าน
                                           -  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสองแคว สันติสุข
                                           -  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
                                           -  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1


                   คติประจำใจ
                                        "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"


                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211
E-mail-ednan1@emisc.moe.go.th