นายสมเร็จ   อุดแดง

                   ประวัติส่วนตัว

                   ชื่อ - สกุล             นายสมเร็จ อุดแดง
                   วัน เดือน ปีเกิด       23  มิถุนายน  2504
                   ภูมิลำเนาเดิม         จังหวัดน่าน
                   โทรศัพท์              มือถือ  081-7247725
                   ประวัติการศึกษา        2538 -ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                          2528 -ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                           2523 -ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
                                           2521 -มัธยมศึกษา โรงเรียนนาน้อย
                   ประวัติการทำงาน
                                 2523 -ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น
                                 2528 -อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนห้วยนาย อ.นาหมื่น
                                 2530 -นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
                                 2533 -ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
                                 2536 -ศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
                                 2539 -ศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
                                  2543 -ศึกษาธิการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
                                  2547 -ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
                                  2547 -รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
                          11 พ.ย.2556 -รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


                   คติประจำใจ
                                                " ทำดีที่สุด "


                                                 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211
E-mail-ednan1@emisc.moe.go.th