นายสมเร็จ   อุดแดง

ประวัติส่วนตัว

นายสมเร็จ อุดแดง
วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2504
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ มือถือ 081-7247725 093 - 093-1383487


 ประวัติการศึกษา

2538 - ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2528 - ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2523 - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
2521 - มัธยมศึกษา โรงเรียนนาน้อย

ประวัติการทำงาน

2523 - ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น
2528 - อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนห้วยนาย อ.นาหมื่น
2530 - นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
2533 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
2536 - ศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
2539 - ศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
2543 - ศึกษาธิการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
2547 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
2547 - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
2556 - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
2560 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710253
E-mail-ednan1@ednan1.go.th