นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต

                   ประวัติส่วนตัว

                   ชื่อ - สกุล              นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
                   วัน เดือน ปีเกิด        1 เมษายน 2500
                   โทรศัพท์               081-7469265
                   ภูมิลำเนาเดิม           อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
                   ที่อยู่ปัจจุบัน             200/9 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
                   ประวัติการศึกษา     
                                          อนุปริญญา
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
                                          ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                          ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร

                   ประวัติการทำงาน
                                           - 2521-2532 ครูสายผู้สอน
                                           - 2532-2540 ศึกษานิเทศก์
                                           - 2541-2546 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
                                           - 2546 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
                                           - 2547-2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
                                                          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

                   คติประจำใจ
                                                "ความเพียร ความอดทน ความพยายาม ทำให้ชีวิต

                                                 ประสบความสำเร็จ และมีความสุข"

                                                                       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211
E-mail-ednan1@emisc.moe.go.th