นายอดุล  เทพกอม

                   ประวัติส่วนตัว

                   ชื่อ - สกุล                  
นายอดุล  เทพกอม
                   วัน เดือน ปีเกิด           22  พฤศจิกายน  2504
                   ที่อยู่ปัจจุบัน                
เลขที่ 376 หมู่ 17 ต.ฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
                   เบอร์โทรศัพท์            0861943618   

                   ประวัติการศึกษา     
                                                  
ศษ.บ. , นบ. , กศม.

                   ประวัติการทำงาน
                                               

                   คติประจำใจ
                                                

                                                

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211
E-mail-ednan1@emisc.moe.go.th