:: ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ::
นายนิรันดร ไมตรีสมสกุล
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

 

นางหัสยา พันหนูเทียน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
     
นายสมคิด กันบุญ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
  นางพนิตพร ไทนอ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
  นางสุทธิดา ณ น่าน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
  นายรัฐพงษ์ ปุริสาท
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
         
นางสาวทิพย์วภา ทาอาจ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายมานพ เถรหมื่นไวย
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นางสุพัตรา จินะไชย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวปารณีย์ ทาอาจ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 
 
 

นายไพสันต์ แก้วฮ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาธินี มั่นเหมาะ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ(ช่วยราชการ)
นางธนพรรณ กุลาวาไชย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางกัญญา พุทธวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 


กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211