แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท.กลับหน้าหลัก แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท.
::การอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ::
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. งานนำเสนอระบบงานสารบรรณ(e-filing)โรงเรียน  
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. งานนำเสนอการสร้างหนังสือราชการโรงเรียน  
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. คู่มือระบบงานสารบรรณ  
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. ตัวอย่างหนังสือภายนอก  
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. ตัวอย่างหนังสือภายใน  
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. งานนำเสนอe-filing สพฐ.  
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท.    
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท.    
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท.    

 


 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211