::การอบรมระบบควบคุมภายใน ปี 2557::
งานนำเสนอการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. 2544  
แนวทางการจัดทำรายงานติตามประเมินผลควบคุมภายใน ปี 2557  
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน  
ตัวอย่างรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา  
แบบปย.1  
แบบปย.2  
แบบประเมินตนเอง csa  
แบบปอ.1  
แบบปอ.2  
แบบปอ.3  
แบบติดตาม ปอ.3  
แบบปส.  

 


 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211