::แบบฟอร์มต่างๆ::
ใบลาพักผ่อน  
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
แบบขอนุญาตใช้ห้องประชุม  
แบบขอรับบริการอัดสำเนาระบบดิจิตอล ถ่ายเอกสาร  
แบบคำขอยืมพัสดุ  
ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์  
คำร้องขอหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาล  
คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ  
คำร้องขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน(ธนาคารอาคารสงเคราะห์)  
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ธนาคารออมสิน)  
คำร้องขอกู้เงินธนาคารกรุงไทย  

 


 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์.054-710-029,771-637,711-328 โทรสาร.054-710211