ขอจัดตั้งโรงเรียน  
    ขอโอนกิจการโรงเรียน
    ขอเลิกกิจการโรงเรียน
    ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
    ขอยุบชั้นเรียน/ยุบเลิกหลักสูตร
    ขอขยายชั้นเรียน/ขยายเพิ่มหลักสูตร
    ขอใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
    ขอใช่แบบแปลนก่อสร้าง
    ขอใช่อาคารเรียน/อาคารประกอบการ
    ขอเพิ่ม/ลดที่ดิน
    ข้อมูลสารสนเทศ ปี 52-53
 
 
     สนง.สช  
   สพฐ.
   สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   สสวท.
   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   สำนักงานเลขาธิการสถานศึกษา
 
 
      โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  
    โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
    โรงเรียนซินจง
    โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
    โรงเรียนนิธิวิทย์
    โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา
    โรงเรียนอนุบาลกุลหทัย
    โรงเรียนพระคุณานุบาล
 
 
แบบฟอร์ม
 
  สช.1
  สช.4
  สช.7
  สช.10
  สช.15
  สช.17
  คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
  คำร้องขอต่างๆ
  คำรับรองค่าเลี้ยงชีพ
  แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์เงินค่ารักษาพยาบาล
  แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครู
  ใบเบิกการศึกษาบุตร
  ใบเบิกค่าช่วยเหลือบุตร
  ใบเบิกค่าช่วยเหลือบุตร(ภูมิภาค)
  ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล(ภูมิภาค)
   

 
 
 


กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0-5477-4601 , Fax 0-5471-0211