ขอจัดตั้งโรงเรียน  
    ขอโอนกิจการโรงเรียน
    ขอเลิกกิจการโรงเรียน
    ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
    ขอยุบชั้นเรียน/ยุบเลิกหลักสูตร
    ขอขยายชั้นเรียน/ขยายเพิ่มหลักสูตร
    ขอใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
    ขอใช่แบบแปลนก่อสร้าง
    ขอใช่อาคารเรียน/อาคารประกอบการ
    ขอเพิ่ม/ลดที่ดิน
 
 
     สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   สสวท.
   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   งานวิจัยทางการศึกษา สกศ.
 
 
      โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  
    โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
    โรงเรียนซินจง
    โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
    โรงเรียนนิธิวิทย์
    โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา
    โรงเรียนอนุบาลกุลหทัย
    โรงเรียนพระคุณานุบาล
 




  เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม  
ประมวลผลภาพกิจกรรม
 
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดน่านจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน