ขอจัดตั้งโรงเรียน  
    ขอโอนกิจการโรงเรียน
    ขอเลิกกิจการโรงเรียน
    ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
    ขอยุบชั้นเรียน/ยุบเลิกหลักสูตร
    ขอขยายชั้นเรียน/ขยายเพิ่มหลักสูตร
    ขอใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
    ขอใช่แบบแปลนก่อสร้าง
    ขอใช่อาคารเรียน/อาคารประกอบการ
    ขอเพิ่ม/ลดที่ดิน
    ข้อมูลสารสนเทศ ปี 52-53
 
 
     สนง.สช  
   สพฐ.
   สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   สสวท.
   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   สำนักงานเลขาธิการสถานศึกษา
 
 
      โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  
    โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
    โรงเรียนซินจง
    โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
    โรงเรียนนิธิวิทย์
    โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา
    โรงเรียนอนุบาลกุลหทัย
    โรงเรียนพระคุณานุบาล
 
 
ข่าวสาร
 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ร่าง)
  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาจังหวัด
  การรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของ สมศ
  ประกาศฯ และการสมัครศูนย์วิทย์-คณิต

 
 
 


กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0-5477-4601 , Fax 0-5471-0211