Home |   E-filing  |  Smis l    www.ednan1.go.th
 
           โครงสร้างกลุ่ม
           บุคลากร
           งานนโยบายและเเผน
           งานวิเคราะห์งบประมาณ
           งานติดตามประเมินผลฯ
           งานเลขานุการฯ
           งานข้อมูลสารสนเทศ
 
 
           กลุ่มอำนวยการ
           กลุ่มนโบายและแผน
           กลุ่มบริหารงานบุคคล
           กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
           กลุ่มนิเทศติดตาม(1)(2)
           กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

           สำนักรัฐมนตรี

           สำนักงานปลัดกระทรวง
           สำนักงานฯสภาการศึกษา
           สำนักงานฯศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สำนักงานฯอาชีวศึกษา
           สำนักงานฯอุดมศึกษา
           สำนักงาน ก.ค.ศ.
           คุรุสภา
           กระทรวงศึกษาธิการ
 
           หนังสือพิมพ์

           ไทยรัฐ

           ไทยโพสต์
           สเดลินิวส์
           แนวหน้า
           มติชน
           ฐานเศรษฐกิจ
           ข่าวสด
           สยามกีฬา
           คม ชัด ลึก
           บางกอกโพสต์
           ประชาชาติ
           ไทยนิวส์
           ผู้จัดการ
           เสียงชาวน่าน
 
  ข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและแผน วิเคราะห์งบประมาณ ติดตามประเมินผลและรายงาน เขลานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ  2559 -  2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต รองผู้อำนวยการ สปพ.น่าน เขต 1
เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 2557

วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม TeamTalk
ให้กับกลุ่มโรงเรียน 18 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน โดยมี นายสมเร็จ อุดแดง รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน 1 เป็นผู้มอบเกียรติบัตรพร้อมปิดการอบรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ในวันที่ 24 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัมนาวุฒิ ชั้น 3
(ภาพรับเกียรติบัตร)
 
  หน้า( 2 ) ( 3 )  
   
 
แผนพัฒนาประสิืทธภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2558
ดาวโหลดแบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์ 
     
 
เลขที่/ลงวันที่
เรื่อง
  1847/8 พฤษภาคม 2557 อนุมัติโครงการ โรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2557
       คณะกรรมการฯ :
        คณะกรรมการเขตพื้นที่
        การศึกษา
        อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
        ก.ต.ป.น.
         


 ศูนย์การจัดการความรู้ kmc nan 1
 ภาพข่าวกิจกรรม::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓
E-mail : ednan1@ednan1.go.th