Home |  On-web  |  E-filing  |  Smis l    www.ednan1.go.th
 
ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา
รอง ผอ.สพท.นน.1
นาง รุ่งทิพย์ สายมา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นาย วิสุทธิ์ ศรีเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
นางบัวสอน ทองตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางรัตนา ภูเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มงานนโยบายและแผน
นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
 
นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางจีราพร ปิยศทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง
พนักงานธุรการ 3
กลุ่มงานธุรการ
นางมุกดาวัลย์ สมทรง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓
E-mail : ednan1@ednan1.go.th